66433301 (021)

09126433301

ساز های ایرانی

ساز های ایرانی
ساز های ایرانی از قدیمی ترین ساز ها در سراسر جهان محسوب می شوند و تعداد آن ها بیش از 30 ساز اصیل ایرانی است.
آموزش بیشتر ساز های ایرانی اصیل در کشور به صورت رسمی جریان دارد و آموزشگاه موسیقی تاج بخش یکی از برند های آموزش آکادمیک موسیقی محسوب می شود.
ساز های ایرانی را بر اساس ناحیه و منطقه به انواع مختلفی دسته بندی کرده اند.معمولا ساز های اصیل ایرانی در دو گروه سازهای نواحی پارسی و ساز های سایر مناطق جای می گیرند.برخی از ساز ها از قدمت قابل توجهی برخوردار هستند و گروهی هم تا به امروز در زمره ساز های منسوخ محسوب می شوند.

ساز های ایرانی بر اساس ساختار و نوع نواختن در سه دسته گروه بندی می شوند:
1/ساز های زهی: در مجموع به ساز هایی گفته می شود که دارای سیم هستند.ساز های زهی خود نیز دارای زیر شاخه هایی هستند.
• ساز های زخمه ای: تار ,دوتار, سه تار, قانون ,چنگ و تنبور در این دسته بندی قرار می گیرند.
• ساز های زهی- کششی:کمانچه و قیچک از ساز های زهی – کششی محسوب می شوند.
• ساز های زهی- کوبشی:ساز های زهی- کوبشی شامل ساز سنتور می شود.
2/ساز های بادی:ساز های ایرانی بادی شامل نی,قره نی,سرنا ودیگر ساز هارا شامل می شود.
3/ساز های ضربی:ساز های ایرانی ضربی ساز هایی نظیر دف,تنبک,دایره و دهل را در بر می گیرد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز