66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

نکاتی چند در باب نواختن ویولن

برنامه روزانه تمرین ویولن
تنظیم یک برنامه ی روزانه ی پایدار برای تمرین ویولن میتواند به شما کمک کند که در مسیر بمانید اینجا مقداری نکات تمرینی وجود دارد که به شما برای تهیه ی یک برنامه ی تمرین کمک خواهد کرد.
1. .هر روز در یک زمان مشخص ویولن تمرین کنید.وقتی شما یک زمان تمرین طراحی میکنید خیلی کمتر احتمال دارد که بهانه تراشی کنید یا از آن شانه خالی کنید.

2. .ویولن تان را در شروع هر جلسه ی تمرین کوک کنید. اپلکیشن های رمازیی برای تنظیم ویولن وجود دارد، اما lite,Clear tune دو اپ خوب هستند.

3. وقتی ویولن تمرین میکنید همیشه یک مداد در دست داشته باشید .بنابراین شما می‌توانید برگه ی موسیقی ویولن تان را با نکات و یادداشت های مفید علامت گذاری کنید.

4. از یک جایگاه نشستن استفاده کنید که بتوانید در یک حالت و وضعیت صحیح تمرین ویولن کنید. وضعیت خوب نه تنها برای اینکه بهتر ویولن بنوازید ضروری است بلکه برای جلوگیری از صدمات ضروری است.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز