66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

تاریخچه ساز کوبه ای درامز|DRUM

اولین سازها با قرار دادن تکه های چوب یا سنگ بر روی گودال ها ساخته شدند. اما، تاریخچه ساز کوبه ای درامز| drum ، به 5000 سال قبل، یعنی زمانی که انسان های اولیه، از تنه درختان توخالی برای تولید صدا استفاده می کردند بر می گردد. آنها، تنه درختان را با پوست حیوانات یا ماهی ها می پوشاندند و سازها را با دست می نواختند. با پیشرفت جامعه بشری ، انسان ها در کشش پوست ها تنوع ایجاد کرده و کاسه ها یی با اشکال خاص درست کردند. درامز هایی که به این طریق ساخت شدند و درامزهایی که در مراسم ها به کار گرفته می شدند، بعدا در آیین های مهم در فرهنگ های مختلف پدیدار شدند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز