66433301 (021)

09126433301

درام یا درامز
ساز درام یا درامز یکی از ساز های کوبه ای غربی است کهبه صورت حرفه ای در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.این ساز در زبان انگلیسی Drum خوانده می شود.در زبان فارسی معادل با واژه طبل است. ساز درام یا درامزمجموعه‌ای از طبل‌ها، سنج‌ها و گاهی دیگرسازهای کوبه‌ای است که در کنار هم یک ساز واحد و مستقل را تشکیل می‌دهند.این ساز معمولاً در موسیقی جاز، راک و پاپ کاربرد دارد و به نوازنده آن درامِر می‌گویند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز