66433301 (021)

09126433301

سنتور
سنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است که در گروه آموزشی ساز های ایرانی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود. فرهنگ دهخدا سازسنتور را این‌گونه بازشناخته‌است:«از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود. رایج‌ترین نوع سنتور (۹ خرکی) دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های ۴ تایی و در ۱۸ دسته تقسیم می‌شود.
سنتور،‌سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به خارج برده ‌شد.

استاد آشنا با 15 سال سابقه فعالیت و تحصیل در زمینه موسیقی، مدرس خوب ساز سنتور در آموزشگاه تاج بخش هستند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز