66433301 (021)

09126433301

تومبا
ساز تومبا تا میزان زیادی ، رایج ترین سازهای دستی کاربردی در موسیقی مردمی به شمار می آید که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.
ریشه تومبا یا تمپو مصری از کنگوی آفریقا است ، اما ساز خمره ای شکلی که پیش از این می دیدید در واقع سازی کوبایی که از دل نواهای محلی و بومی بیرون آمده است.
کنگاها که سه قسمت تومبا هستند را میتوان در موسیقی جاز ، راک ، بلوز ، پاپ و... دید.
سه قسمت اصلی ساز تومبا
ری کوینتو : اگر کنگا چهار تیکه باشد کوچکترین خانواده کنگا “ری کوینتو” نام دارد و سایز آن ۱۵ می باشد.
کوینتو : دومین ساز این مجموعه و با سایز ۱۱ موجود است.
سی گاندو : سومین ساز مجموعه با سایز ۱۱,۳/۴ موجود است
تومبا یا تومبادورا : بزرگترین ساز این مجموعه با سایز ۱۲
و در ایران به کل این سازها تومبا می گویند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز