66433301 (021)

  • 1397-08-14

ساز های ایرانی در گروه زهی

انواع سازهای ایرانی و ساختمان آن‌ها از حیث جنس سه نوعند: - فلزی - سفالی - چوبی و از لحاظ نوع و شکل تولید صوت به سه گروه تقسیم می‌شوند: سازهای زهی مانند: زخمه‌ای: تار، دوتار، سه تار، گیتار ، عود، تنبور، بربط، چگور، رباب، قانون، چنگ کششی: کمانچه، قیچک، سرود زهی – کوبشی: سنتور