66433301 (021)

ساکسیفون
ساکسیفون از جمله ساز های بادی غربی است که به صورت حرفه ای در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.
ساکسیفون یکی از سازهای بادی غربی است که معمولاً از جنس برنج است و یک قمیش مشابه قمیش کلارینت دارد. مشابه کلارینت، ساکسیفون نیز سوراخ‌هایی دارد که نوازنده از طریق مکانیزمِ کلیدی آنها را می‌بندد. وقتی که نوازنده کلیدی را فشار می‌دهد یا کلید را رها می‌کند، به ترتیب صفحه ای روی سوراخ‌ها قرار می‌گیرد یا صفحه از روی سوراخ برداشته می‌شود.