66433301 (021)

درام یا درامز
ساز درام یا درامز یکی از ساز های کوبه ای غربی است کهبه صورت حرفه ای در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.این ساز در زبان انگلیسی Drum خوانده می شود.در زبان فارسی معادل با واژه طبل است. ساز درام یا درامزمجموعه‌ای از طبل‌ها، سنج‌ها و گاهی دیگرسازهای کوبه‌ای است که در کنار هم یک ساز واحد و مستقل را تشکیل می‌دهند.این ساز معمولاً در موسیقی جاز، راک و پاپ کاربرد دارد و به نوازنده آن درامِر می‌گویند.