66433301 (021)

سنتور
سنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است که در گروه آموزشی ساز های ایرانی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود. فرهنگ دهخدا سازسنتور را این‌گونه بازشناخته‌است:«از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود. رایج‌ترین نوع سنتور (۹ خرکی) دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های ۴ تایی و در ۱۸ دسته تقسیم می‌شود.
سنتور،‌سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به خارج برده ‌شد.

استاد آشنا با 15 سال سابقه فعالیت و تحصیل در زمینه موسیقی، مدرس خوب ساز سنتور در آموزشگاه تاج بخش هستند.